Algemene LedenVergadering 7 februari 2020

Zoals ieder jaar, ook nu weer de Algemene ledenvergadering. Ditmaal gehouden in het nieuwe jaar om zo het afgelopen jaar volledig af te kunnen sluiten.

De opkomst bij de vergadering was met 20 leden, een redelijke goede opkomst.

De voorzitter, Emile, opent de vergadering en geeft een terugblik over het voorbije autoclubjaar. Aan de reacties van de deelnemers kunnen we spreken van een succesvol evenementjaar.

Dan de financiën. Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie. Er worden al reserveringen gedaan voor ons jubileumjaar 2021. Omdat de vaste kosten voor de club toenemen en de (lage) contributie al 19 jaar niet verhoogd is (zonder tegenstemmen) besloten de contributie voor het jaar 2021 te verhogen naar € 30,-

We hebben inmiddels 80 leden een groei van 5 leden en begin januari zijn er nog 2 leden bijgekomen. Wel zou wat "verjonging" welkom zijn, misschien "als het eerste schaap over de dam is ….." .

Nieuws is er vooral van de redactie van ons clubblad 't Carweitje. De huidige redactie is er na het decembernummer deels mee gestopt en is het tijd om eens kritisch te kijken hoe het blad er in de toekomst uit moet gaan zien. Tijdens de vergadering werd een oproep gedaan wie zich bij de nieuwe redactie wil gaan voegen. De nieuwe kartrekker is Hans Spaan en er melden zich diverse leden zich om hun medewerking aan het blad te verlenen.

Dan een vooruitblik op het komend jaar. Er staan al diverse activiteiten gepland, inclusief een meerdaagse buitenlandreis, ditmaal naar het westen van België.

De algemene mening bij de aanwezige leden is dat de club prima functioneert met speciale dank aan de evenementen commissie.

Dit verslag is niet als vervanging van de formele notulen van de ledenvergadering echter een kleine weergave van hetgeen besproken is voor de niet aanwezige leden.

awz